DISCLAIMER

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is bedoeld om belangstellenden algemene informatie te verstrekken. Green Real Estate B.V. streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is.

Green Real Estate B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden die niet door Green Real Estate B.V. gecontroleerd en of onderhouden worden. Voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites is Green Real Estate B.V. niet aansprakelijk.

Bij de informatie en adviezen op deze site is uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De verstrekte informatie is derhalve uitsluitend indicatief. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor ideeën of adviezen verstrekt door of namens Green Real Estate B.V. danwel de gevolgen daarvan.

 

Copyright

Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Real Estate B.V.

 

E-mail disclaimer

Een e-mailbericht inclusief eventuele bijlagen kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Mocht een e-mailbericht inclusief eventuele bijlagen abusievelijk niet bij de beoogde geadresseerde terecht zijn gekomen, verzoeken wij u vriendelijk terstond de afzender op de hoogte te stellen en het originele e-mailbericht te verwijderen zonder de inhoud en bijlagen te vermenigvuldigen, te gebruiken of te verspreiden aan anderen dan de bedoelde geadresseerde.

Green Real Estate B.V. en haar gelieerde ondernemingen staan niet in voor de correcte en volledige overbrenging en tijdige ontvangst van een verzonden e-mailbericht en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Aan het gebruik van e-mail zijn risico’s verbonden zoals virusoverbrenging. Green Real Estate B.V. en haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de aanwezigheid of het overbrengen van virussen.